صفحه نخست

آگهی تغییرات خیریه رهروان راه علی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۵۰۸۳

روزنامه رسمی خیریه رهروان راه علی به شرح ذیل می باشد.:

استعلام رسمی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۴۷۵۴/۹۷ , ۹۳۹ مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ اداره کل بهزیستی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهرداد فرهادی با کدملی ۳۸۶۰۳۹۴۶۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم پوران فرهادی با کدملی ۳۸۷۳۰۱۴۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ایران فرهادی با کدملی ۳۸۷۳۰۱۵۶۷۶ به سمت عضوهیئت مدیره آقای حامد فرهادی با کدملی ۳۸۷۱۳۶۵۵۷۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم ملیحه عسگریان با کدملی ۳۸۷۰۹۷۲۹۲۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۲ خانم ایران فرهادی با کدملی ۳۸۷۳۰۱۵۶۷۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ حق امضاء تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به عهده رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش ۹۷۰۳۲۱۲۷۸۱۱۱۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان

تماس با واحد فروش